TERMS OF USE

DECLARATION OF PERSONAL DATA PROTECTION

O ιστότοπος luxurycandles.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημαπώλησης προϊόντων και δημιουργιών με το εμπορικό σήμα LUXURYCANDLES (Handmade) (στο εξής, καλουμένo «το Κατάστημα»). Οι κάτωθιόροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του luxurycandles.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος γιασυντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του ανπεριορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί καιπαραγγελία προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το luxurycandles.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Το Κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, σε ότι αφορά τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές και δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκσφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Τοlc.istopixida.gr δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις δημιουργίες, που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου«όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν ευθύνεταιαστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτηςτου ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τηλειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμίαδιάθεσης προϊόντων και παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/καιπληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένωνκαι των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών,σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μεδιακριτικό τίτλο “Luxury Candles” και προστατεύονται κατά τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνώνσυμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργίαπαράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ήοποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσογια εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενηςέγγραφης συναίνεσης του lc.istopixida.gr. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπακαι διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικόκατάστημα ή τα προϊόντα του καταστήματος με το εμπορικό σήμα LuxuryCandles (Handmade), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενααπό τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στοηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμαχρήσης τους από τρίτους.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΥΣΗΣ

#1 Την πρώτη φορά που θα ανάψετε το κερί σας αφήστε το αναμμένο για περίπου 4 ώρες (αναλόγως τη διάμετρο), έτσι ώστε να υγροποιηθεί όλη η επιφάνεια και να καεί ομοιόμορφα.

#2 Μην αφήνετε ποτέ τα κεριά να καίνε χωρίς την επίβλεψη σας.

#3 Κρατήστε τα κεριά μακριά από παιδιά &κατοικίδια.

#4 Στα κεριά που περιέχουν αποξηραμένα στοιχεία, αφαιρείτε τα αντικείμενα που βρίσκονται στην επιφάνεια πριν την καύση και όσα βρίσκονται εντός του δοχείου τα αφαιρείτε με προσοχή μόλις υγροποιηθεί το κερί και τα σβήνετε έγκαιρα.

#5 Μην καίτε ένα κερί μέχρι τέλους. Σβήστε το 1cm πριν φτάσει στη βάση του δοχείου.

User's Responsibilities

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τα δεδομένα, που προέρχονται από τo ηλεκτρονικό κατάστημα luxurycandles.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο κατάστημα ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των σχετικών διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Το διαδικτυακό κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και ταστοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν υφίσταται έγγραφη άδεια ή συναίνεση της δικαιούχου.

Personal Data

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του luxurycandles.gr χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το luxurycandles.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με το κατάστημα. Το luxurycandles.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό, φορέα ή πρόσωπο, που δεν συνεργάζεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του luxurycandles.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του luxurycandles.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το luxurycandles.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το luxurycandles.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

Transactions' Safety

Το luxurycandles.gr δεσμεύεται, σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του και έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

To luxurycandles.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους, δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος εκ μέρους του luxurycandles.gr δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το κατάστημα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή με το Κατάστημα εισάγεται αποκλειστικώς προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας luxurycandles.sales@gmail.com

Terms of Order

O ιστότοπος luxurycandles.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και δημιουργιών με το εμπορικό σήμα Luxury Candles (Handmade) (στο εξής, καλουμένo «το Κατάστημα»). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την υποβολή παραγγελιών στο Kατάστημα. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την υποβολή παραγγελίας, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Right to make a purchase from afar

The purchase of goods through the website of the Store is strictly limited to persons who have the legal right to sign and conclude contracts on the website in accordance with Greek law. The customer-user must have legal capacity, which is judged according to what is defined by Greek legislation.

Making of the Purchase

Upon completion of the order, the customer-user makes a proposal to purchase the goods in his basket, under the terms and conditions of the order, which are included here. The confirmation of receipt of the purchase offer, which is sent after the submission of the order, certifies that the customer's order has been received by lc.istopixida.gr and in case there is availability of the ordered products the offer is accepted.

Availability of Goods

Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, το Κατάστημα επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται.

Any payments will be returned to the customer without undue delay, in the same way that the customer chose to make the payment.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Luxury Candles είναι χειροποίητα, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό προϊόν, γεγονός που τα καθιστά μοναδικά.

Shipping of the Order

The delivery times of the products and the delivery costs are indicated in a special place, when the order is submitted.

Payments

Όλες οι τιμές στο luxurycandles.gr είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται. Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από το luxurycandles.gr, αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από το Κατάστημα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η παραγγελιά σας μπορεί να πληρωθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • Cash on delivery: payment in cash to the authorized employee of the cooperating company (courier), upon delivery of the order, at the place of shipment declared by the customer.
  • By credit or debit card securely through a special service of the cooperating bank.
  • By bank deposit.

Maintaining ownership

Any delivered products remain the property of the Store until the final, full and complete payment of the price to it.

Sale exclusively to end users-consumers

The products available from the Store are intended and sold exclusively to consumers as end users. Further sale of the products for commercial purposes is not allowed. The Store expressly reserves all its rights, including the explicit non-acceptance of purchase proposals that create the impression that they were made for the purpose of further commercialization of the products.

Right of withdrawal / Product return

If the customer is a natural person (consumer) who prepares the sale for personal use and not for the service of his individual activity (commercial, business, craft or free professional), then he is entitled to withdraw from the sale, according to Law 2251 / 1994, as amended by JM Z1-891 / 2013, returning the product to its original condition, incurring return costs and any reduction in the value of the products. The consumer should manage each product, which he receives in the way he would manage and examine it in a physical store, in order to ascertain its nature, characteristics and function. Managing a product that is different from the description above will not be accepted. Therefore, the consumer may be burdened with the reduction of the value of a product, if the management he has done in it exceeds the acceptable measure.

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι κατόπιν παραγγελίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως για παράδειγμα στην κατηγορία “Μπομπονιέρες”, δεν είναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων, κατόπιν παραγωγής των προϊόντων.

Final provisions

These general terms and conditions are governed by Greek law. Any dispute that arises and which arises from the contractual relationship between the Store and the customer, the competent Courts of Thessaloniki are responsible for resolving it. The protection provided by the provisions of the law on distance contracts, as well as these terms, is emphasized that it applies to transactions only with natural persons, who are traded for reasons that do not fall within their commercial, craft, business or freelance business. activity. In the event of non-application of any term of this Agreement, the remainder shall remain in full force and effect.

Email address: luxurycandles.sales@gmail.com